A+ / A-

Programy AiR 1 stop.


Krótka charakterystyka zajęć prowadzonych dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka studiów stacjonarnych 1 stopnia

Automatyka i sterowanie (semestr IV)

Student zdobywa kompetencje w zakresie rozumienia podstawowych struktur układów sterowania; opisu i analizy liniowego układu dynamicznego w dziedzinie czasu i zmiennej zespolonej; badania stabilności; projektowania prostego układu regulacji metodami częstotliwościowymi; doboru nastaw regulatora PID; projektowania ciągłych i dyskretnych układów regulacji procesami ciągłymi ze sprzężeniem od wyjścia lub stanu. System sterujący jako system przetwarzania informacji, przykłady, rys historyczny. Przypomnienie informacji dotyczących modeli liniowych układów dynamicznych – liniowe równanie różniczkowe i różnicowe, transmitancja operatorowa (L i Z), odpowiedzi układu. Opis układu z ciągłym obiektem i dyskretnym regulatorem – impulsowanie i ekstrapolacja. Metody przesuwania biegunów. Regulatory w układach wielowymiarowych. Obserwatory stanu i ich rola w sterowaniu układów. Realizacja sterowania o skończonym czasie trwania dyskretnego przebiegu przejściowego metodami przestrzeni stanów. Projekt jest serią kilku projektów (4-6 godzin każdy) z wykorzystaniem technik komputerowych ilustrujących pakiety treści z wykładu.

kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ

Laboratorium Automatyki i Sterowania (semestr V)

Laboratorium Automatyki i Sterowania obejmuje zestaw ćwiczeń, z których część ilustruje zagadnienia teoretyczne podstaw automatyki, a część pozwala na realizację przemysłowych układów sterowania, miedzy innymi w układach z regulatorem przemysłowym, sterownikiem PLC, rozproszonym systemem sterowania, grupą robotów mobilnych, serwonapędem przemysłowym.

kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ

Metody numeryczne (semestr III)

Po zakończeniu kursu studenci będą znali i rozumieli podstawowe metody numeryczne. Posiądą umiejętność oceny błędów popełnianych w obliczeniach numerycznych i zrozumienie przyczyn powstawania tych błędów, będą potrafili również ocenić wpływ parametrów metody na efekty jej stosowania.Tematami zajęć są między innymi: aproksymacja i interpolacja funkcji, różniczkowanie i całkowanie numeryczne, metody numeryczne rozwiązywania układów równań algebraicznych ale również rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i metody numeryczne algebry liniowej.

kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ

Metody numeryczne (semestr IV)

W drugim semestrze zajęć z metod numerycznych studenci zdobywają praktyczną znajomość właściwości i ograniczeń podstawowych metod numerycznych. Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie umiejętności wyboru właściwej metody do konkretnego zadania obliczeniowego oraz umiejętności pracy w środowisku Matlab-Simulink

kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ

Podstawy informatyki (semestr I)

Celem zajęć (wykładu i laboratorium) jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień informatyki. Tematami zajęć są między innymi: podstawy budowy komputera i jego elementy składowe, informacje o systemach operacyjnych, zaawansowane obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym oraz ich automatyzacja (Visual Basic), podstawy sieci komputerowych (pojęcia podstawowe, rodzaje sieci i składowe sieci, topologia sieci, transmisja danych, usługi), podstawy programowania w języku HTML, podstawowe elementy języków programowania (program, dane, typy danych, operatory, instrukcje)

kierownik przedmiotu: dr inż. Janusz Kacerka

Podstawy programowania (semestr II)

Celem przedmiotu (wykładu i laboratorium) jest zapoznanie studentów z zasadami programowania. Omawiane są podstawowe pojęcia programowania proceduralnego, strukturalnego i obiektowego, hermetyzacja, polimorfizm, dziedziczenie. Omawiana jest struktura programu żródłowego w języku C++, instrukcje, formatowanie wyników, zapis wyników do pliku, sterowanie wykonaniem programu, tworzenie klas, wykorzystanie dziedziczenia, zastosowanie kontenerów. Student po ukończeniu zajęć powinien umieć napisać program strukturalny i obiektowy w języku C++.

kierownik przedmiotu: dr inż. Janusz Kacerka

Sygnały i systemy dynamiczne (semestr III)

Przedmiotem wykładu są podstawowe pojęcia z zakresu systemów dynamicznych. Omawiane zagadnienia to między innymi: zastosowanie transmitancji i charakterystyk widmowych oraz przestrzeni stanów w opisie dynamiki systemów, odpowiedź systemu dynamicznego na dowolne wymuszenie, przekształcenia modelu dynamiki w przestrzeni stanów – modele w postaci kanonicznej, obserwowalność i sterowalność, dynamika systemów dyskretnych.

kierownik przedmiotu: dr inż. Piotr Woźniak

Techniki tworzenia dokumentacji technicznej

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofią oraz sposobem tworzenia dokumentacji technicznej w zakresie technicznego rysunku elektrycznego. W czasie zajęć student poznaje zasady normalizacji takiego rysunku oraz podstawową wiedzę z zakresu tworzenia i edycji prostych rysunków dwuwymiarowych za pomocą programu AutoCAD. Omawiane są podstawy obsługi programu, w tym w szczególności: wprowadzanie poleceń i danych, stosowanie różnych mechanizmów AutoCAD-a (sposoby wyboru obiektów, lokalizacja punktu względem obiektu, filtry współrzędnych) oraz podstawowych poleceń rysunkowych i edycyjnych. Dodatkowo przedstawiane są problemy związane z mechanizmami kalkulatora geometrycznego, slajdów i plików sekwencji poleceń, a również kwestie wymiarowania i przygotowania rysunku do wydruku.

kierownik przedmiotu: dr inż. Grzegorz Wasiak

Wspomaganie decyzji i metody sztucznej inteligencji

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: Systematyka problematyki odejmowania decyzji w systemach sterowania. Heurystyka w podejmowaniu decyzji i w sterowaniu. Metody uczenia maszynowego. Ekspertowe systemy sterowania z wykorzystaniem bazy wiedzy. Podejmowanie decyzji w warunkach niejednoznaczności - zastosowanie logiki rozmytej. Metodyka budowy systemu z regulatorem rozmytym. Neuro-rozmyte systemy adaptacyjne. Zadanie wielokryterialnego podejmowania decyzji- podejście Pareto. Algorytmy ewolucyjne w podejmowaniu decyzji. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują serię ćwiczeń ilustrujące zastosowanie metod sztucznej inteligencji w układach sterowania: sieci neuronowe, logika rozmyta, regulatory rozmyte, układu neuro-fuzzy, algorytmy ewolucyjne i wielokryterialne podejmowanie decyzji.

kierownik przedmiotu: dr inż. Piotr Woźniak

Data wpisu: 2015.02.06