A+ / A-


Programy AiR ns. 1 stop.




Krótka charakterystyka zajęć prowadzonych dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka studiów niestacjonarnych 1 stopnia

Automatyka i sterowanie (semestr IV)

Student zdobywa kompetencje w zakresie rozumienia podstawowych struktur układów sterowania; opisu i analizy liniowego układu dynamicznego w dziedzinie czasu i zmiennej zespolonej; badania stabilności; projektowania prostego układu regulacji metodami częstotliwościowymi; doboru nastaw regulatora PID; projektowania ciągłych i dyskretnych układów regulacji procesami ciągłymi ze sprzężeniem od wyjścia lub stanu. System sterujący jako system przetwarzania informacji, przykłady, rys historyczny. Przypomnienie informacji dotyczących modeli liniowych układów dynamicznych – liniowe równanie różniczkowe i różnicowe, transmitancja operatorowa (L i Z), odpowiedzi układu. Opis układu z ciągłym obiektem i dyskretnym regulatorem – impulsowanie i ekstrapolacja. Metody przesuwania biegunów. Regulatory w układach wielowymiarowych. Obserwatory stanu i ich rola w sterowaniu układów. Realizacja sterowania o skończonym czasie trwania dyskretnego przebiegu przejściowego metodami przestrzeni stanów. Projekt jest serią kilku projektów (4-6 godzin każdy) z wykorzystaniem technik komputerowych ilustrujących pakiety treści z wykładu.

kierownik przedmiotu: dr inż. Krzysztof Marzjan

Metody numeryczne (semestr IV)

W drugim semestrze zajęć z metod numerycznych studenci zdobywają praktyczną znajomość właściwości i ograniczeń podstawowych metod numerycznych. Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie umiejętności wyboru właściwej metody do konkretnego zadania obliczeniowego oraz umiejętności pracy w środowisku Matlab-Simulink

kierownik przedmiotu: dr inż. Krzysztof Marzjan

Sygnały i systemy dynamiczne (semestr III)

Przedmiotem wykładu są podstawowe pojęcia z zakresu systemów dynamicznych. Omawiane zagadnienia to między innymi: zastosowanie transmitancji i charakterystyk widmowych oraz przestrzeni stanów w opisie dynamiki systemów, odpowiedź systemu dynamicznego na dowolne wymuszenie, przekształcenia modelu dynamiki w przestrzeni stanów – modele w postaci kanonicznej, obserwowalność i sterowalność, dynamika systemów dyskretnych.

kierownik przedmiotu: dr inż. Piotr Woźniak

Data wpisu: 2015.02.06