A+ / A-

Tematy prac dyplomowych


Propozycje tematów prac 2010/2011Propozycje tematów prac 2009/2010

dr inż. Marcin Jastrzębski
1

Sterowanie rozmyte układem zbiorników wodnych

Fuzzy control of water tanks system

inżynierska AiR / ET-AiM
2

Neuronowe sterowanie układem zbiorników wodnych

Neural control of water tanks system

inżynierska AiR / ET-AiM
3

Adaptacyjne sterowanie wahadłem z napędem śmigłowym

Adaptive control of 1 DOF helicopter

inżynierska AiR / ET-AiM
dr inż. Janusz Kacerka
1

Projekt układu z predykcją

Design of predictive control system

inżynierska AiR / ET-AiM
2

Projekt układu sterowania silnika bezszczotkowego prądu stałego

Design of brushless D.C. motor control system

inżynierska AiR / ET-AiM
3

Projekt układu bezpośredniego sterowania momentu i strumienia silnika bezszczotkowego

Design of brushless motor direct torque and flux control system

inżynierska AiR / ET-AiM
4

Projekt układu dyskretnego o skończonym czasie regulacji

Design of a finite time control system

inżynierska AiR / ET-AiM
5

Synteza układu regulacji z ograniczeniem sterowania

Synthesis of a limited-control system

inżynierska AiR / ET-AiM
6

Projekt układu regulacji z obiektem inercyjnym

Design of a control system with an inertial plant

inżynierska AiR / ET-AiM
7

Projekt układu regulacji ekstremalnej

Design of an extremal control system

inżynierska AiR / ET-AiM
8

Projekt układu regulacji rozmytej

Design of fuzzy logic control system

inżynierska AiR / ET-AiM
9

Projekt układu wektorowego sterowania silnika bezszczotkowego

Design of brushless motor vector control system

inżynierska AiR / ET-AiM
10

Projekt biblioteki silników indukcyjnych w języku Matlab Library of induction motor models in Matlab

Design of a control system with an inertial plant

inżynierska AiR / ET-AiM
11

Projekt układu nadążnego z wykorzystaniem programu PowerSim

Design of a follow up control system in PowerSim

inżynierska AiR / ET-AiM
12

Biblioteka elementów sterowania w AutoCAD

Library of control elements for AutoCAD

inżynierska AiR / ET-AiM
13

Projekt automatyki zasilania i zabezpieczeń w domu jednorodzinnym

Design of power supply control and protection for a single-family home

inżynierska AiR / ET-AiM
dr inż. Jarosław Kacerka
1

Projekt układu regulacji z obiektem całkującym

Design of a control system with an integral plant

inżynierska AiR / ET-AiM
2

Nauczanie automatyki w oparciu o e-Learning

e-Learning system teaching the basics of automatic control

inżynierska AiR / ET-AiM
3

Algorytm inteligencji roju do sterowania ruchem roju robotów

Swarm intelligence algorithm controlling the movement of a robot swarm

inżynierska AiR / ET-AiM
4

Biblioteka do sterowania i wizualizacji ruchu robota mobilnego w Simulinku

Simulink library for controlling and visualization of a mobile robot

inżynierska AiR / ET-AiM
5

Analiza zachowania algorytmu rojowego w obecności ograniczeń

Analysis of the performance of a swarm intelligence algorithm in limited space

inżynierska AiR / ET-AiM
6

Modele dyskretne układów ciągłych

Discrete models of continuous systems

inżynierska AiR / ET-AiM
7

Prezentacja właściwości elementów korekcyjnych w automatyce

Presentation of the properties of lead-lag compensators in control systems

inżynierska AiR / ET-AiM
8

Porównanie metod strojenia regulatora PID w układach ciągłych

Comparison of methods of PID controller tuning in continuous control systems

inżynierska AiR / ET-AiM
dr inż. Krzysztof Marzjan
1

Modele podstawowych członów automatyki do celów dydaktycznych

Basic models of teaching members of automation

inżynierska AiR
2

Modele regulatorów do celów dydaktycznych

Didactic models of regulators

inżynierska AiR
3

System do generowania testów egzaminacyjnych z automatyki

System for generating examination test from automation.

inżynierska AiR
dr inż. Tomasz Sobieraj
1

Sterownik silnika bezszczotkowego

BLDC motor controller

inżynierska AiR / ET-AiM
2

Implementacja protokołu MODBUS dla sterownika PLC

Implementation of the MODBUS protocol for PLC Controller

inżynierska AiR / ET-AiM
3

Pomiar prądu z izolacja optyczną

Current measurement with optical isolation

inżynierska AiR / ET-AiM
4

Projekt i realizacja interfejsu enkodera z wykorzystaniem FPGA

Design and realization of encoder interface based on FPGA

inżynierska AiR / ET-AiM
5

Zastosowanie PLC do sterowania poziomu cieczy

PLC controller for fluid level control

inżynierska AiR / ET-AiM
6

Sterowanie modelem obiektu przemysłowego

Control of the industrial plant model

inżynierska AiR / ET-AiM
7

Zastosowanie układu FPGA do realizacji prostych struktur regulatorów

Implementation of FPGA array to regulator design

inżynierska AiR / ET-AiM
dr inż. Grzegorz Wasiak
1

Aplikacja wspomagająca projektowanie schematów blokowych w środowisku programu AutoCAD

Application for the design of block diagrams in AutoCAD environment

inżynierska AiR / ET-AiM
2

Aplikacja wspomagająca badanie stabilności ciągłych układów liniowych za pomocą kryterium Michajłowa w środowisku programu AutoCAD

Application for the stability test of linear continuous-time systems with Michajlov criterion in AutoCAD environment

inżynierska AiR / ET-AiM
3

Aplikacja wspomagająca badanie stabilności ciągłych układów liniowych za pomocą kryterium Nyquista w środowisku programu AutoCAD

Application for the stability test of linear continuous-time systems with Nyquist citerion in AutoCAD environment

inżynierska AiR / ET-AiM
4

Aplikacja wspomagająca projektowanie schematów elektrycznych w środowisku programu AutoCAD

Application for the design of electric diagrams in AutoCAD environment

inżynierska AiR / ET-AiM
5

Aplikacja wspomagająca projektowanie schematów elektronicznych w środowisku programu AutoCAD

Application for the design of electronic diagrams in AutoCAD environment

inżynierska AiR / ET-AiM
dr inż. Piotr Woźniak
1

Analiza porównawcza metod doboru regulatora z ograniczeniem sygnału sterującego

Comparative analysis of anti-windup control system design methods

inżynierska AiR / ET-AiM
2

Projekt regulatora rozmytego z małą ilością reguł do sterowania obiektem liniowym wyższego rzędu

Design of the fuzzy logic controller with smaller rule set for higher order system

inżynierska AiR
3

Projekt regulatora neuronalnego do sterowania obiektem nieliniowym

Design of the neural controller for nonlinear system

inżynierska AiR
4

Analiza porównawcza metod doboru regulatora PID dla obiektu z opóźnieniem

Comparative analysis of the PID regulator design methods for the system with time delay

inżynierska AiR / ET-AiM
dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ
1

Sterowanie układami o dwóch wejściach i dwóch wyjściach

Control of TITO systems

magisterska AiR / ET-AiM
2

Porównanie efektywności algorytmów rojowych w zadaniu optymalizacji parametrów regulatora.

Comparison of swarm intelligence algorithms for regulator parameters optimization

magisterska AiR / ET / Inf
3

Strategia leczenia infekcji wirusowej - zastosowanie metod teorii sterowania

Treatment strategy in virus infection – control theory methods

magisterska AiR / ET-AiM
4

Nieliniowe metody sterowania wahadła z napędem śmigłowym

Nonlinear control of aero-pendulum

magisterska AiR / ET-AiM
5

Oprogramowanie do 3-wymiarowej analizy Bodego

3d Bode analysis software

magisterska AiR / ET-AiM
dr inż. Marcin Jastrzębski
1

Ewolucyjne metody strojenia regulatorów rozmytych

Evolutionary tuning of fuzzy controllers

magisterska AiR / ET-AiM
2

Implementacja adaptacyjnego algorytmu sterowania grupą wind

Control of elevator group using adaptive techniques

magisterska AiR / ET-AiM
3

Sterowanie cyklem pracy pralki automatycznej z wykorzystaniem regulatora cRIO

Control of virtual washing machine using compact RIO controller

magisterska AiR / ET-AiM
4

Neuronowa identyfikacja stanowiska układu regulacji poziomu cieczy

Identification of laboratory station for fluid level control.

magisterska AiR / ET-AiM
5

Wykorzystanie komputera przemysłowego RT-Lab i programowalnych układów FPGA w prototypowaniu układów sterowania napędem elektrycznym

Using of industrial computer RT-Lab and FPGA for prototyping of electrical drive control

magisterska AiR / ET-AiM
6

Wykorzystanie komputera przemysłowego PXI i karty programowalnych układów FPGA w prototypowaniu układów sterowania napędem elektrycznym.

Using of industrial computer PXI and FPGA module for prototyping of electrical drive control

magisterska AiR / ET-AiM
7

Implementacja wirtualnej pralki w środowisku LabView

Implementation of virtual washing mashine - LabView

inżynierska ET-AiM
8

Stworzenie modelu grupy wind sterowanych regulatorem przemysłowym

Implementation of virtual elevator group and their control

inżynierska ET-AiM
dr inż. Janusz Kacerka
1

Synteza układu sterowania silnika bezszczotkowego prądu stałego

Synthesis of brushless D.C. motor control system

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
2

Projekt układu z predykcją i regulatorem przemysłowym

Design of a predictive control system with an industrial controller

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
3

Synteza układu wektorowego sterowania silnika bezszczotkowego

Synthesis of brushless motor vector control system

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
4

Projekt układu regulacji rozmytej z regulatorem przemysłowym

Design of a fuzzy logic control system with an industrial controller

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
5

Synteza układu bezpośredniego sterowania momentu i strumienia silnika bezszczotkowego

Synthesis of brushless motor direct torque and flux control system

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
6

Modelowanie układów adaptacyjnych

Modeling of adaptive control systems

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
7

Analiza metod strojenia nastaw regulatorów

Analysis of tuning methods of controllers

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
8

Modelowanie układów sterowania z wykorzystaniem programu LabVIEW

Modeling of control systems with LabVIEW

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
dr inż. Jarosław Kacerka
1

Optymalizacja przydziału zadań w firmie zaopatrzeniowej

Task scheduling optimization in a supply company

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
2

Implementacja algorytmu inteligencji roju na sterowniku przemysłowym

Implementation of a swarm intelligence algorithm in an industrial controller

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
3

Sterowanie układu nieliniowego przy pomocy sterownika przemysłowego

Control of a nonlinear system by an industrial controller

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
4

Sterowanie układu z opóźnieniem przy pomocy sterownika przemysłowego

Control of a time-delayed system by an industrial controller

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
5

Sterowanie układu z modelem odniesienia przy pomocy sterownika przemysłowego

Control of system with a reference model by an industrial controller

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
6

Internetowy system wspomagający pracę grupową na odległość z wykorzystaniem technologii AJAX

Internet information system supporting coopertive work using AJAX

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
7

Aplikacja Java do wizualizacji danych procesu przemysłowego

Java application for visualization of industrial process data

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
8

Aplikacja do zdalnego raportowania pracy firmy

Application for remote company reporting

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
9

Interaktywna analiza oceny pracy studenta automatyki

Interactive system for analysis of automatic control student evaluations

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
10

Wielowymiarowa analiza danych nauczania

Multidimensional analysis of learning data

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
11

System obsługi działu kadr

Database system for personnel management

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
12

Interaktywny system ewidencji osób

Interactive human cataloging system

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
13

System nauczania w oparciu o e-Learning

System for the community e-Learning

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
dr inż. Krzysztof Marzjan
1

System do generowania testów egzaminacyjnych z automatyki.

System for generating examination test from automation

magisterska AiR / ET-AiM
2

Modele podstawowych członów automatyki do celów dydaktycznych

Basic models of teaching members of automation

inżynierska ET-AiM
3

Modele regulatorów do celów dydaktycznych

Didactic models of regulators

inżynierska ET-AiM
4

Kalkulator stypendium socjalnego

Social scholarship calculator

inżynierska ET-AiM
dr inż. Tomasz Sobieraj
1

Miernik energii elektrycznej

Electrical energy meter

magisterska AiR / ET-AiM
2

Zastosowanie sterownika PLC do sterowania obiektem wirtualnym

Implementation of PLC controller to virtual object control

magisterska AiR / ET-AiM
3

Kontroler sterujący pracą nagrzewnicy powietrza

Controller of air heate

magisterska AiR / ET-AiM
4

Zastosowanie procesorów do sterowania silnika z magnesami trwałym

Processor application to control permanent magnet motor

magisterska AiR / ET-AiM
5

Kontroler sterujący pracą nagrzewnicy powietrza

Controller of air heate

inżynierska AiR / ET-AiM
6

Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem przemysłowym

Laboratory set with industrial controlle

inżynierska AiR / ET-AiM
dr inż. Grzegorz Wasiak
1

Komputerowe wspomaganie doboru nastaw regulatorów dla liniowych układów ciągłych

Computer aided selection of controller parameters for linear continuous-time systems

magisterska AiR / ET-AiM
2

Komputerowe wspomaganie doboru nastaw regulatorów dla liniowych układów dyskretnych

Computer aided selection of controller parameters for linear discrete-time systems

magisterska AiR / ET-AiM
3

Aplikacja wspomagająca badanie stabilności ciągłych układów liniowych

Application for the stability tests of linear continuous-time systems

magisterska AiR / ET-AiM
4

Aplikacja wspomagająca badanie stabilności dyskretnych układów liniowych

Aided application for the stability tests of linear discrete-time systems

magisterska AiR / ET-AiM
5

Aplikacja wspomagająca tworzenie schematów elektronicznych w środowisku programu AutoCAD 2009

Aided application for the electronic diagrams in AutoCAD 2009 environment

inżynierska AiR / ET-AiM
dr inż. Piotr Woźniak
1

Wielokryterialny dobór nastaw regulatora PID dla obiektu liniowego

Multicriteria-based tuning of the PID controller for linear system

magisterska AiR / ET-AiM
2

Wielokryterialny dobór nastaw regulatora dla jednowymiarowego obiektu nieliniowego

Multicriteria-based tuning of the controller for non-linear SISO system

magisterska AiR / ET-AiM
3

Interaktywny dobór nastaw regulatorów z wykorzystaniem środowiska Matlab-Simulink

Interactive controller tuning realization in Matlab-Simulink

magisterska AiR / ET-AiM
4

Dobór regulatora nieliniowego metodami logiki rozmytej

Nonlinear controller tuning by means of fuzzy logic

magisterska AiR / ET-AiM
5

Układy regulacji z eliminacją nasycenia sygnału sterującego

Anti-windup control systems

magisterska AiR / ET-AiM
dr inż. Rafał Zawiślak
1

Sterowanie impedancyjne serwomechanizmu hydraulicznego

Impedance control of a hydraulic servomechanism

magisterska Universidade de Avero
2

Rozwój sekwencji ruchów robota oraz jego interakcji z urządzeniami peryferyjnymi - pakiet procedur dla studentów demonstrujący prędkość i precyzję układów automatyki i robotyki

Development of a robot motion and interaction sequence featuring peripheral equipment to demonstrate the repeatability and speed of automation and robotics to undergraduate student

magisterska Coventry University
3

Internetowe rozwiązania wspomagające pracę kliniki endoskopowej zawierające komponent do opisu zdjęć medycznych

Web Endoscopy Solution using Medical Image Annotation component

magisterska Coventry University
4

Wizualizacja charakterystyk układów automatyki – dydaktyczny serwis WWW

Visualization of characteristics of the control systems - web site based didactics

magisterska AiR / ET-AiM
5

Wizualizacja stanów przejściowych wybranych układów elektronicznych – dydaktyczny serwis WWW

Visualization of the selected electronic systems’ dynamics - web site based didactics

magisterska AiR / ET-AiM
6

Technologia dynamicznej wymiany danych dla systemów ERP

Dynamic data exchange technology for ERP systems

magisterska AiR / ET-AiM
7

Systemy CMS – przykładowa aplikacja wspomagająca organizację kursów językowych

CMS systems - a case study of application supporting organization of language courses

magisterska AiR / ET-AiM
8

Interfejs bazodanowy do wizualizacji sygnałów z autonomicznego układu mikroprocesorowego

Database interface for visualization of autonomic microprocessor signals

magisterska AiR / ET-AiM
9

System bazodanowy wspomagający gospodarkę materiałową w małej firmie

Database system for small company materials management

magisterska AiR / ET-AiM


Propozycje tematów prac 2008/2009

dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ
55

Strategia leczenia infekcji wirusowej - zastosowanie metod teorii sterowania

Treatment strategy in virus infection – control theory methods

magisterska AiR / ET-AiM
56

Adaptacyjne metody sterowania wahadła z napędem śmigłowym

Adaptive control of aero-pendulum

magisterska AiR / ET-AiM
57

Oprogramowanie do 3-wymiarowej analizy Bodego

3D Bode analysis software

magisterska AiR / ET-AiM
58

Implementacja wybranych algorytmów optymalizacji ewolucyjnej

Implementation of selected evolutionary optimization methods

magisterska AiR / ET-AiM
59

Sterowanie w układach magnetycznej lewitacji

Mag-lev systems control

magisterska AiR / ET-AiM
dr inż. Marcin Jastrzębski
69

Ewolucyjne metody strojenia regulatorów rozmytych

Evolutionary tuning of fuzzy controllers

magisterska AiR / ET-AiM
70

Implementacja wirtualnej pralki w czasie rzeczywistym – LabView

Real-Time implementation of virtual washing-machine in LabView

magisterska AiR / ET-AiM
71

Neuronowa identyfikacja stanowiska układu regulacji poziomu cieczy

Identification of laboratory station for fluid level control.

magisterska AiR / ET-AiM
dr inż. Janusz Kacerka
60

Projekt układu regulacji kaskadowej z regulatorem przemysłowym

Design of a cascade control system with an industrial controller

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
61

Projekt układu z predykcją i regulatorem przemysłowym

Design of a predictive control system with an industrial controller

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
62

Projekt układu regulacji z automatycznym dostrajaniem regulatora przemysłowego

Design of a control system using auto-tuning of an industrial controller

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
63

Projekt układu regulacji rozmytej z regulatorem przemysłowym

Design of a fuzzy logic control system with an industrial controller

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
64

Wizualizacja przebiegów regulacji w układzie z regulatorem przemysłowym

Visualization of signals in a control system using an industrial controller

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
dr inż. Janusz Kacerka, mgr inż. Jarosław Kacerka
65

Optymalizacja przydziału zadań w firmie zaopatrzeniowej

Task scheduling optimization in a supply company

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
66

Modelowanie i wizualizacja systemów kolejkowych

Modelling and visualization of queuing systems

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
67

Projekt księgarni internetowej z wykorzystaniem technologii AJAX

Internet bookshop information system using AJAX

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
68

Internetowy system wspomagający prace grupową na odległość z wykorzystaniem technologii AJAX

Internet information system supporting cooperative work using AJAX

magisterska AiR / ET-AiM/ Inf.nakł.
dr inż. Tomasz Sobieraj
78

Miernik energii elektrycznej

Electrical energy meter

magisterska AiR / ET-AiM
79

Zastosowanie serwonapędu do sterowania pozycyjnego

Servomotor for positioning system

magisterska AiR / ET-AiM
80

Kontroler sterujący pracą nagrzewnicy powietrza

Controller of air heate

magisterska AiR / ET-AiM
81

Zastosowanie procesorów do sterowania silnika z magnesami trwałym

Processor application to control permanent magnet motor

magisterska AiR / ET-AiM
82

Symulator sterownika PLC – sterowanie obiektem wirtualnym

PLC simulator – virtual object control

magisterska AiR / ET-AiM
83

Sterowanie modelem obiektu przemysłowego

Industrial object model control

magisterska AiR / ET-AiM
84

Sterownie układem napędowym – regulacja nadążna

Tracking control of the motion system

magisterska AiR / ET-AiM
85

Zastosowanie układu FPGA do realizacji prostych struktur regulatorów

Implementation of FPGA array to regulator design

magisterska AiR / ET-AiM
86

Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem przemysłowym

Laboratory set with industrial controlle

magisterska AiR / ET-AiM
10

Miernik energii elektryczne

Electrical energy meter

inżynierska AiR / ET-AiM
11

Kontroler sterujący pracą nagrzewnicy powietrza

Controller of air heate

inżynierska AiR / ET-AiM
12

Zastosowanie procesorów do sterowania silnika z magnesami trwałymi

Processor application to control permanent magnet motor

inżynierska AiR / ET-AiM
13

Sterowanie modelem obiektu przemysłowego

Industrial object model control

inżynierska AiR / ET-AiM
14

Sterownie układem napędowym – regulacja nadążna

Tracking control of the motion system

inżynierska AiR / ET-AiM
15

Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem przemysłowym

Laboratory set with industrial controlle

inżynierska AiR / ET-AiM
dr inż. Grzegorz Wasiak
87

Wspomaganie przekształcania schematów blokowych w środowisku programu AutoCAD

Aided transformation of block diagrams in AutoCAD environment

magisterska AiR / ET-AiM
88

Komputerowe wspomaganie doboru nastaw regulatorów dla układów ciągłych w środowisku programu AutoCAD

Computer aided selection of controller parameters for continuous-time systems in AutoCAD environment

magisterska AiR / ET-AiM
89

Komputerowe wspomaganie doboru nastaw regulatorów dla układów dyskretnych w środowisku programu AutoCAD

Computer aided selection of controller parameters for discrete-time systems in AutoCAD environment

magisterska AiR / ET-AiM
90

Aplikacja wspomagająca badanie stabilności ciągłych układów liniowych

Application for the stability tests of linear continuous-time systems

magisterska AiR / ET-AiM
91

Aplikacja wspomagająca badanie stabilności dyskretnych układów liniowych

Aided application for the stability tests of linear discrete-time systems

magisterska AiR / ET-AiM
92

Aplikacja wspomagająca badanie stabilności układów nieliniowych

Aided application for the stability tests of nonlinear systems

magisterska AiR / ET-AiM
dr inż. Piotr Woźniak
72

Dobór nastaw regulatorów PID dla wielu kryteriów jakości

Multicriteria-based tuning of the PID controller

magisterska AiR / ET-AiM
73

Dobór nastaw regulatorów w układach liniowych z uwzględnieniem ograniczeń sygnału sterującego

Tuning of the controller for linear systems with constrained control signal

magisterska AiR / ET-AiM
74

Dobór regulatorów rozmytych dla wielu kryteriów jakości

Multicriteria-based tuning of the fuzzy controller

magisterska AiR / ET-AiM
75

Ewolucyjna optymalizacja wielokryterialna układów regulacji

Multiobjective evolutionary optimisation of control systems

magisterska AiR / ET-AiM
76

Multimedialna prezentacja oferty dydaktycznej Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej

Multimedia presentation of the didactic offer of the Institute of Automatic Control

magisterska AiR / ET-AiM
77

Projektowanie układów regulacji z wieloma kryteriami

Multiobjective design of control systems

magisterska AiR / ET-AiM
dr inż. Rafał Zawiślak
117

Bazodanowy system wspomagający prowadzenie zajęć dydaktycznych

Database System Supporting Teaching Process

magisterska ET-AiM + nakładka
118

Internetowy system bazodanowy „e-wykładowcy”

Teacher Information Internet Database System

magisterska ET-AiM + nakładka Inf.
119

Internetowy system gromadzenia i prezentacji danych pomiarowych

Internet Date Collecting and Presenting Interface.

magisterska ET-AiM + nakładka
120

Mikroprocesorowy system gromadzenia i prezentacji danych pomiarowych

Microprocessor Date Collecting and Presenting Interface.

magisterska ET-AiM + nakładka
121

System CMS do zarządzania małą firmą ze zintegrowanym sklepem internetowym

CMS System for a Small Company

magisterska ET-AiM + nakładka
122

Wykorzystanie bibliotek graficznych PHP do stworzenia interaktywnego portalu dla grafika

PHP as a Tool for Online Processing Graphics

magisterska ET-AiM + nakładka
123

Graficzny interfejs użytkownika systemu bazodanowego przeznaczonego do obsługi ośrodka wypoczynkowego

Graphic Interface for Database System of Holiday Center

magisterska ET-AiM + nakładka
Data wpisu: 2015.02.06